ศัพท์การเมืองภาษาอังกฤษ แปลไทย รวมคำศัพท์การเมืองเป็น Eng

รวบรวมศัพท์จากข่าวพ.ร.บ. นิรโทษกรรม มาให้จากหลากหลายสื่อหลายประเทศด้วยกัน จะเลือกอ่านสื่อใดก็ได้ แต่เรามาดูคำแปลเป็นคู่มือประกอบละกันนะว่าแต่ละคำแปลว่าอะไรบ้าง

ศัพท์การเมืองภาษาอังกฤษ แปลไทย คำศัพท์การเมืองเป็น Eng

Blanket amnesty bill ร่างพ.ร.บ. นิรโทษกรรมเหมาเข่ง

amnesty bill ร่างพ.ร.บ. นิรโทษกรรม
bill ร่างกฎหมาย
clause มาตรา
executive decree พระราชกำหนด
emergency decree ประกาศภาวะฉุกเฉิน
parliament รัฐสภา
Senate หรือ Upper House วุฒิสภา
senator วุฒิสมาชิก, สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
House of Representatives หรือ Lower House สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
opposition ฝ่ายค้าน
panel คณะกรรมการ
bandwagon กิจกรรมที่มีคนจำนวนมากเข้าร่วม
rally การชุมนุม
mob ม็อบ
legislative เกี่ยวข้องกับสภานิติบัญญัติ

 

Proper Names ชื่อเฉพาะ

Supreme Court ศาลฎีกา
Constitution Court ศาลรัฐธรรมนูญ
Assets Scrutiny Committee คตส. (คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ )
National Anti-Corruption Commission (NACC) ปปช. (สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)
People’s Alliance for Democracy (PAD) พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
interior minister รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

Legislation การออกกฎหมาย

unconstitutional ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
deemed constitutional อยู่ในขอบข่ายที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
rule ตัดสิน, พิพากษา, ชี้ขาด
ultimatum คำขาด
endorsement การรับรอง, การลงนามในเอกสาร
nullify การทำให้เป็นโมฆะ
issue ออกกฎหมาย
prescribe บัญญัติ
prescription ใบสั่งยา
promulgation การประกาศการบัญญัติกฎหมาย
enactment กระบวนการประกาศใช้กฎหมาย
Meeting resolution มติที่ประชุม
Majority vote คะแนนเสียงข้างมาก
Unanimous vote คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
table a bill เสนอพรบ. เข้าที่ประชุม
verdict คำพิพากษา
File a suit ยื่นคำร้อง, ฟ้องคดี
petition การร้องเรียน,ฎีกา,คำร้อง,การอุทธรณ์,การร้องทุกข์
nonsuit ยกฟ้อง
meeting การประชุม
convene เรียกประชุม
deliberation การปรึกษาหารือ
consideration การคิดพิจารณา
agenda ระเบียบวาระ
negotiations การเจรจาต่อรอง
pay heed ให้ความสนใจกับ, เอาใจใส่
approve อนุมัติ
abstain ไม่ออกเสียง
voice ออกความคิด
submit ยื่น (เอกสาร) เพื่อการพิจารณา
withdraw ถอน
back down ยอมอ่อนข้อให้, ยอมตาม, ยอมจำนน

 

Punishment การลงโทษ

conviction การตัดสินว่ามีความผิดอาญา
prosecution การดำเนินคดีอาญา
charge ข้อหา, ตั้งข้อหา
offense ข้อหา
Imprisonment การจำคุก
capital punishment, death penalty ประหารชีวิต
oust ขับออกจากอำนาจ
overthrow ขับไล่ออกจากอำนาจ
exile การเนรเทศ

 

Wrongdoing การกระทำผิด

commit ก่อ (อาชญากรรม)
illegal, against the law, illegitimate, illicit อย่างผิดกฎหมาย
distort (from) บิดเบือน (จาก)
murder ฆาตกรรม
the offense of perjury ความผิดฐานเบิกความเท็จ
contravene, infringe, violate, trespass ละเมิดกฎหมาย
demonstrating false transactions การแสดงรายการอันเป็นเท็จ
deceitful action การฉ้อโกงประชาชน
divisive อันจะก่อให้เกิดความแตกแยก
disband สลายการชุมนุม
disturbance ก่อความไม่สงบ หรือรบกวนประชาชน

 

People ผู้คน

protesters, demonstrators ผู้ต่อต้าน, ผู้ประท้วง
convict ผู้ต้องหา, ผู้ต้องโทษ, นักโทษ (เรียกย่อๆ ว่า con)
inmate, prisoner นักโทษ
wrongdoer, offender ผู้กระทำผิดโดยทั่วไป ไม่จำเป็นว่าต้องทำความผิดทางอาญา
heavyweight คนที่มีอิทธิพลมาก,คนที่ฉลาดมาก
the corrupt ผู้ทุจริต, คนโกง
the accused ผู้ต้องหา
suspect ผู้ต้องสงสัย
defendant จำเลย
plaintiff โจทก์

 

สิ่งดีๆ ที่เราควรทำ

crack down on corruption ลงมือจัดการการทุจริตคอร์รัปชั่น
reconciliation การทำให้ปรองดองกันอีก, การสมานฉันท์
coalition การรวมเป็นหนึ่งเดียว, การร่วมกัน, การร่วมมือกัน, การประสานกัน
unity ความเป็นเอกภาพ, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
solidarity ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ความสามัคคี
unification การรวมตัวกัน, การสร้างเอกภาพ

 

— ที่มา พี่พิซซ่า dek-d.com

ความคิดเห็น